ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายผล มีศรี
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (ทุรกันดาร)
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
130 หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณผล
08-7174-9928
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ในปี 2541 ระหว่างทำงานที่ประเทศไต้หวัน นายผลได้ฟังรายการวิทยุไทยในไต้หวันเกี่ยวกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ฉุกคิดตามและเกิดความสนใจในหลักทฤษฎีดังกล่าว จึงวางแผนทำงานเก็บเงินเพื่อนำกลับมาซื้อที่ดินที่เคยนำไปจำนองคืนมาและในระยะเวลาไม่นาน นายผลได้นำเงินเก็บจากการทำงานมาซื้อที่ดินคืนจำนวน 87 ไร่ ส่วนที่เหลือได้ปล่อยขายขาด และเริ่มต้นทำการเกษตรโดยสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดิน ที่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เริ่มทดลองทำการเกษตรแบบค่อยเป็นค่อยไปจนต่อมาได้รับคัดเลือกเป็นหมอดินอาสา และในปี 2545 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแปลงสาธิตด้านการพัฒนาปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและหญ้าแฝก และได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินมีปัญหามาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้