ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายผล มีศรี
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (ทุรกันดาร)
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
130 หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณผล
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- การปลูกยางพาราอินทรีย์
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก
- การทำปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้