ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้านนาย มาลี เทพยรัตย์
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
หมู่บ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย มาลี เทพยรัตย์
0846089718
-
ผู้ประสานงาน
นาย มาลี เทพยรัตย์
0846089718
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด ๔ ไร่ เป็นพื้นที่จัดทำเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกษตรผสมผสาน จำนวน ๑ ไร่ ประกอบไปด้วย ฐานการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
- การเลี้ยงสุกร มีการนำลูกสุกรชุดใหม่มาเลี้ยงเพื่อจำหน่ายและขยายพันธุ์สุกรได้อย่างยั่งยืน
สามารถการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเหมาะสม และการนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายในแหล่งชุมชน
ผลจากการติดตาม ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดด้านปศุสัตว์ให้ได้อย่างยั่งยืน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้