ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายเพียร สอิ้งทอง
ประเภท
ไร่นาสวนผสม
ปีที่จัดตั้ง
2560
158/24 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ - - ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
95 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ทำการเกษตรพื้นที่ 6 ไร่ เช่น ทำนา ไม้ผล เลี้ยงสัตว์

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -