ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเพชราวุธ พัน2
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์(ชุมชนเพชราวุธพัน 2) เลขที่ 2/661 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประสานงาน
คุณบัญชา
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ชุมชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มักมีอุปสรรคต่อการพัฒนา แต่ชุมชนเพชราวุธ พัน 2 เป็นชุมชนภายใต้การดูแลของทหารที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชุมชน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มที่หลากหลาย ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภาวะหนี้สินของคนในชุมชน ลดลง มีรายได้เสริมจากการรวมกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดรายจ่าย - สร้างรายได้ วิทยากรมีความรู้และเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผักไร้ดิน การผลิตไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ ตะกร้าสาน เป็นต้น ทำให้ชุมชนต้นแบบของชุมชนเมืองที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้