ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊บ้านเหล่านกยูง/นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
72 บ้านเหล่า ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊บ้านเหล่านกยูง/นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 20 ไร่ รายได้ 267,000 บาท/ปี
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินขาย และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้เรื่องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกหลายอย่าง
ได้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่น ปี 2556
เบอร์โทรศัพท์ 080-0054405

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้