ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายเจริญ ตาถาวัน
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
82 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสาน
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายเจริญ ตาถาวัน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-840605
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(x) 0516274 (Y) 2080094
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 17 กิโลเมตร
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 10 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง : ไม่พร้อมรับผู้พักแรม
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรเล่าว่า เดิมตนเองประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรม กิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินการอยู่ยังไม่หลากหลาย รายได้จากการดำเนินกิจกรรมมีเป็นระยะๆไม่ต่อเนื่อง จึงมีความคิดต้องการเพิ่มกิจกรรมในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้เสริมให้ครอบครัว จึงได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกอบรมร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน โดยเพิ่มกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ทำนาสำหรับเก็บไว้บริโภคเป็นหลัก เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่บริโภค ที่เหลือจำหน่าย เลี้ยงไก่พื้นเมืองปล่อยในพื้นที่ เนื่องจากมีพื้นที่สวนลำไยกว้างขวางพอสำหรับให้ไก่ได้ออกหากิน ขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเลี้ยงปลานิลแบบธรรมชาติ ผลผลิตเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลที่จำหน่ายตามท้องตลาด รายได้ต่างๆจะทยอยหมุนเวียนเข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ เช่น การเลี้ยงชันโรงในสวนลำไย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรและการติดผลของลำไย เป็นต้น
จากการดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีความสุขจากการได้ใช้เวลาอยู่กับกิจกรรม ได้ทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ได้รับประทานผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีความปลอดภัย และช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้มาก ปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างและแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรผสมผสานให้กับผู้สนใจ
พื้นที่ดำเนินการ - จำนวน 4 ไร่ 3 งาน
แบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 3 งาน
- พื้นที่ทำนา จำนวน 1.3 ไร่
- บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 1 งาน
- พื้นที่ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด จำนวน 2 ไร่
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- การทำนา
- การเลี้ยงเป็ดพื้นเมือง
- การเลี้ยงปลานิล
- การปลูกและดูแลไม้ผล (ลำไย)
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- การทำนา

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้