ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7/นายชุมพล ไตรธิเลน
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
49 หมู่ที่ บ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7/นายชุมพล ไตรธิเลน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 14 ไร่ รายได้ 41,900 บาท/ปี (รายได้น้อยเนื่องจากอายุมากแล้ว)
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยประหยัด อดออม มีภูมิคุ้มกันและนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้โดยปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
เบอร์โทรศัพท์ 089-2774871

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้