ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.26
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่13 บ้านโคกพัฒนา ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.26
mdu0026@gmail.com
0818012738
042717656
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.26
mdu0026@gmail.com
0898491564
042717656

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -