ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลปลายพระยา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา เลขที่ 122/3 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณพิชัย (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ)
orathai_aon@hotmail.com
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- บริหารจัดการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและศักยภาพทางฐานะการคลังและทรัพยากรบุคคล
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานภายในองค์กรและระหว่างองค์กรด้วยกัน
- เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบภาคีร่วมพัฒนา
- มีกิจกรรมอาชีพตัวอย่างภายในบริเวณสำนักงาน และเป็นที่ศึกษาดูงานให้แก่ผู้ที่สนใจ
- ส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการกลุ่มอาชีพโดยชุมชนเอง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้