ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลปลายพระยา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา เลขที่ 122/3 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ผู้ประสานงาน
คุณนิวัฒน์ (เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ)
0-7568-7141
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เทศบาลได้ใช้หลักการทรงงานและพระราชดำรัสที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดย “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรและกลุ่มชุมชนโดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบติดตามผลทุกไตรมาสอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการสร้างคนดีและต้นแบบแห่งคนดีขึ้นในองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตด้วยความสามัคคี การลด ละ เลิกอบายมุข การประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกับชุมชน การเสริมสร้างอาชีพและรายได้ การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ และมีการเชิดชูเกียรติคนดีทุกปี
นอกจากนี้ ยังเน้นการสร้างจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันทำประโยชน์สาธารณะและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในเทศบาล โดยเน้นการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชนในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนจนปัจจุบันนี้สามารถขยายองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ศึกษาดูงานได้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้