ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เลขที่ 329 หมูที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสมศักดิ์ (ผอ.รพ.) / คุณยุพิน
05-464-7458-60
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ปี 2547 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ประสบปัญหาความไม่พอเพียงด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ทำให้ขาดสภาพคล่องด้านทางการเงิน บุคลากรเกิดความวิตกกังวล ขาดขวัญและกำลังใจ เนื่องจากโรงพยาบาลค้างค่าตอบแทน ค่าเวร ประกอบกับสังคมโดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก ทำให้พบสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของประชาชนในเขตอำเภอหนองม่วงไข่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเริ่มศึกษาและนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นด้วยการก่อตั้งชมรมเกษตรอินทรีย์ รวบรวมบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มจากการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM มาใช้ในการปรับปรุงดิน และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล และในปี 2551 โรงพยาบาลประสบปัญหาการเกิดภาวะหนี้สินจากการค้างชำระค่ายาและเวชภัณฑ์ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องปรับระบบการบริหารงานและจัดสรรงบประมาณตามเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการ ระบบการประกันสุขภาพของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ทำให้โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ปรับตัวไม่ทันตามสภาพ เนื่องจากเงื่อนไขของประชากรที่ขึ้นทะเบียนมีจำนวนน้อยกว่าประชากรที่โรงพยาบาลต้องบริการด้านสุขภาพ ทำให้เกิดความไม่สมดุลด้านงบประมาณ นอกจากนี้พบว่าปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษาการส่งเสริมสุขภาพเป็นสำคัญ ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีการใช้สารเคมี ส่งผลให้เกิดการสะสมของสารพิษในร่างกาย ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง มีปัญหากินอาหารดิบ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายน้อย ทำให้พบผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น จึงเกิดแนวคิดว่าหากองค์กรแห่งนี้มีระบบการบริหารและดำเนินงานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและชุมชนได้ จึงเริ่มการนำองค์กรไปในเส้นทางแห่งความพอเพียงโดยการกำหนดนโยบายให้บุคลากรทำกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรได้ปฏิบัติ ได้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้