ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เลขที่ 329 หมูที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสมศักดิ์ (ผอ.รพ.) / คุณยุพิน
05-464-7194

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- บริหารจัดการด้วยหลักธรรมะ ให้ความสำคัญกับจิตใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย
- มีนโยบายการบริหารงานแบบเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- พัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- ผลิตน้ำยาอเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชีววิถี และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน
- ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่โรงพยาบาล เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ การเลี้ยงสัตว์แบบชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝก การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาล

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้