ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แปลงผักถาวร
ไบโอดีเซล
นายจันทร์ที
ทำปุ๋ยใช้เอง
เกษตรผสมผสาน
นายจันทร์ที ประทุมภา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 
ผู้ประสานงาน
คุณจันทร์ที
kaa_0407@hotmail.com
08-9948-4737
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกิดวิกฤตชีวิตประสบปัญหาหนี้สิน จนกระทั่งไปทำงานรับจ้างในประเทศมาเลเซียเพื่อหาเงินใช้หนี้ เมื่อใช้หนี้สินหมดจึงเริ่มทำเกษตรผสมผสานและต่อมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยใช้แรงงานในครอบครัว 6 คน ด้วยทุนความขยัน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างแหล่งอาหารให้มีกินตลอดปี และแนวคิด “มีพอกิน เหลือกินแจก เหลือแจกขาย” และ “ปลูกทุกอย่างที่คนอื่นซื้อกิน” รวมถึงปิดรายจ่ายด้วยแนวคิด ทำแทนจ่าย เช่น ถ่าน และปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
ปัจจุบันไม่มีหนี้สิน มีเงินออม ครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และมีความสุข มีบทบาททางสังคมเป็นผู้นำชุมชน ตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอีสาน และเปิดเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้