ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายสุจินต์ แสงแก้ว
ประเภท
การเลี้ยงกบ เพาะเลี้ยงกบ และขยายพันธุ์กบ
ปีที่จัดตั้ง
2560
101/2 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายสุจินต์ แสงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-7247876
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(X) 0525844 (Y) 2090722
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 11 กิโลเมตร
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 50 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง : 10 คน
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรเล่าว่า เดิมตนเองประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย ปลูกมันเทศ ยาสูบ ถัวเหลือง ข้าวโพด ต้องประสบปัญหาต้นทุนในการดำเนินการ ปุ๋ยเคมี ยากำจัดแมลงศัตรูพืช ราคาสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับนั้น ในบางปีขาดทุน หรือบางครั้งได้ผลตอบแทนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายประจำวันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญสารเคมีต่างๆ จึงจำเป็นต้องหาอาชีพใหม่ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จึงหาแนวทางเลือกหรือกิจกรรมเกษตรที่แตกต่างจากกิจกรรมเดิม มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทุกวันนี้เกษตรกรประกอบอาชีพเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง เกษตรกรได้หากิจกรรมการเกษตรต่างๆมาดำเนินการในเวลาว่างหลังจากการทำงานหลัก ดำเนินกิจกรรมเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบแบบครบวงจร เนื่องจากมีใจรักในด้านนี้และเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีพื้นที่ทำงานใกล้บ้าน รวมทั้งได้เลือกกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์สวยงามมาผสมผสานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่ทดแทนรายได้และทดแทนช่วงเวลาที่กบจำศีลในฤดูหนาว ได้แก่ การเลี้ยงไก่ฟ้า ชนิดต่างๆซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ สายพันธุ์ไก่ฟ้าที่เลี้ยงไว้ มีอยู่หลายสายพันธุ์ เช่น ไก่ฟ้าสีทอง ไก่ฟ้ารีฟ ไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์ท ไก่ฟ้ารีฟ การเลี้ยงเป็ดสวยงาม ได้แก่ เป็ดแมนดาริน เป็ดบาฮาม่า ซิลเวอร์ และไก่ญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมการเลี้ยงไก่ฟ้า เส้นทางการประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านในเวปไซต์ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีการติดต่อจองคิวซื้อไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก เกษตรกรได้วางแผนดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนเป็นผู้ขับเคลื่อนในการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายลูกกบเพื่อสร้างเครือข่ายในการจำหน่าย สร้างอำนาจในการต่อรอง
เกษตรกรได้ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างด้วยความรอบคอบ แบบค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญก่อนจะขยายพื้นที่ดำเนินการ วางแผนการผลิตเป็นรุ่นๆ ให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลผลิตลูกกบที่ผลิตได้จึงแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับอาชีพหลัก ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รู้จักตน รู้จักความพอประมาณ ทำตามกำลังที่จะทำได้ มีความสุขกับงานที่ตนเองรัก และสามารถมีส่วนขับเคลื่อนและช่วยให้อาชีพเพาะเลี้ยงกบเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นผู้จุดประกายกิจกรรมการเลี้ยงไก่ฟ้าและเป็ดสวยงามให้เป็นที่รู้จักในชุมชน สามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจได้
พื้นที่ดำเนินการ
จำนวนที่ดินของตนเอง 1 ไร่ 2 งาน ที่ดินเช่า - ไร่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 1 งาน
พื้นที่ขุดบ่อปลานิล จำนวน 1 งาน
พื้นที่เลี้ยงกบ ไก่พื้นเมือง นกยูง ปลาสวยงาม จำนวน 1 ไร่
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ
- การเลี้ยงไก่ฟ้า เป็ดสวยงาม และนกสวยงาม
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา
- การคัดแยกขนาดลูกกบ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้