ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านข้าราชการเศรษฐกิจพอเพียง
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
กรมราชทัณฑ์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
ผู้ประสานงาน
คุณปภาสร จันหัวนา
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความสุข ความสมดุล ความมั่นคง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในกรมราชทัณฑ์ คือ การสร้างกระแสสังคมของบุคลากรในกรมราชทัณฑ์ รวมถึงผู้ต้องขัง ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบแนวคิด หรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของตนผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงในที่สุด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้