ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไผ่/นายวังชัย ลืออ่อนดี
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
325 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไผ่/นายวังชัย ลืออ่อนดี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 9 ไร่ รายได้97,360 บาท/ปี ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยทำทุกอย่างที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมา และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้โดยผลิตปุ๋ยใช้เอง และนำความรู้ใหม่ๆ มาทดลองใช้
เบอร์โทรศัพท์ 087-9467320

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้