ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายอุ่นเรือน เกิดสุข
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
6 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายอุ่นเรือน เกิดสุข
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-1923285
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(x) 0537586 (Y) 2107104
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 32 กม.
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 50 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง: 10 คน
สถานการณ์ของพื้นที่
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรเล่าว่า ก่อนจะดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ตนเองประกอบอาชีพทำไร่เมี่ยง ร่วมกับทำสวนกาแฟ ซึ่งเป็นอาชีพที่ยึดถือปฏิบัติมาตามบรรพบุรุษ รายได้จากการประกอบอาชีพจะได้เฉพาะช่วงเวลาที่พืชให้ผลผลิตเท่านั้น ส่วนเวลาที่เหลือในรอบปี ตนเองต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปตามที่ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งรายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอน จนเมื่อมีโอกาสได้รับการแนะนำให้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาฯ จาก ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร จึงได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเต็มที่ ได้เลือกเอากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวและสภาพพื้นที่ สร้างเป็นกิจกรรมเกษตรผสมผสาน แต่ยังติดปัญหาเรื่องน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร จึงขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เข้ามาสนับสนุนฝายให้กับหมู่บ้าน ทำให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคและน้ำใช้สำหรับที่จะทำการเกษตรต่างๆ ตนจึงได้เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรผสมผสานที่เลือกไว้อย่างเต็มที่
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อมีทรัพยากร ต้นทุนพื้นที่ น้ำ ภูมิอากาศ พร้อม ผสมผสานความมุ่งมั่นตั้งใจ จึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไร่เมี่ยง พื้นที่ดินของตนให้มีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย ไม้ผลที่ปลูกจะมุ่งเน้นพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพพื้นที่ได้ดี จำหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ โดยเลือกที่จะปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ขาวทองดี ท่าข่อย ปลูกเงาะโรงเรียน มะไฟ ทุเรียน กระท้อน มะขามป้อม ผลไม้พื้นบ้านให้ราคาดีไม่ต้องดูแลมาก ปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านในท้องถิ่น เช่น ลิงลาว ผักกูด เป็นต้น ผลผลิตเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและราคาดี เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ไว้เป็นแหล่งอาหาร และกิจกรรมที่สำคัญ รวมถึงข้อได้เปรียบของพื้นที่ บนพื้นที่สูง สภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดปี เกษตรกรจึงเลือกที่จะเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยเฉพาะเห็ดหอมที่ชอบอากาศเย็น เกษตรกรสามารถเพาะมีผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรพื้นราบ ที่สามารถเพาะได้ในเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น นอกจากเห็ดหอมแล้วเกษตรกรได้นำเห็ดชนิดต่างๆเข้ามาผสมผสาน เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า และเห็ดหลินจือ
เกษตรกรได้ยึดถือปฏิบัติในอาชีพเดิมที่บรรพบุรุษมอบให้ และผสมผสานกิจกรรมต่างๆเพิ่มไปอย่างลงตัว พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นตามลำดับ มีเงินเก็บออม สามารถส่งบุตรสาวให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน เรียนรู้อุดมการณ์ เรียนรู้กิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม รักในบ้านเกิดเมืองนอน ไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มอบน้ำใจ แนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนบ้าน ทุกวันนี้ผลผลิตที่ผลิดอกออกผลในแปลงของเกษตรกรจึงมิใช่เพียงผลผลิตของพืช เห็ดอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการผลิบานของความมุ่งมั่นตั้งใจ คุณความดีที่ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข ดอกผลจากการเดินตามเส้นทางบรรพบุรุษ น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ จนเป็นสถานที่เรียนรู้ ตัวอย่างที่ดีของการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง บรรยากาศดี แอบอิงในอ้อมกอดของขุนเขา เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปหรือเยาวชนได้เข้ามาพักพิงอาศัย เรียนรู้อย่างใกล้ชิด สัมผัสองค์ความรู้ น้อมนำแนวพระราชดำริ มองเห็นวิถีชีวิต อยู่อย่างไม่ฝืนธรรมชาติแต่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ทรัพยากรสมบูรณ์ บริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม จิตใจพร้อมจะเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่ สัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ที่นี่เสมอ ในทุกครั้งของการมาเยี่ยมเยือน
พื้นที่ดำเนินการ - จำนวน 7 ไร่
แบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 2 งาน
- พื้นที่บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่
- พื้นที่ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่
- พื้นที่เพาะเห็ด จำนวน 1 ไร่ 2 งาน
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปผลผลิตเห็ด (เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า)
- รูปแบบการทำเกษตรแบบผสมผสาน
- การปลูกและดูและไม้ผล (ส้มโอ มะขามป้อม มะม่วง กระท้อน พลับ ทุเรียน เงาะโรงเรียน มะไฟ)
- เลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก)
- ปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน
- ปลูกเมี่ยงและกาแฟ
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- การเขี่ยเชื้อเห็ด
- การเตรียมวัตถุดิบ การผสมขี้เลื่อย และการอัดก้อนเห็ด
- ขั้นตอนการเพาะเห็ดการนึ่งก้อน การเขี่ยเชื้อจากหัวเชื้อเม็ดข้าวฟ่างลงก้อน และการจัดเรียงก้อนเห็ด
เข้าโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอก
- การเก็บผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ (ตามฤดูกาลและชนิดเห็ด)
- การแปรรูปเห็ดหลินจือ (เบื้องต้น)
- การเตรียมแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกเสริมพืชผักในแปลงไม้ผล

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้