ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง บ้านห้วยยาง/นายประทวน ถาระสา
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
102 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง บ้านห้วยยาง/นายประทวน ถาระสา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 12 ไร่ 3 งาน รายได้ 60,235 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น ปี 2559 จากองคมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 092-1425812 , 092-7821327

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้