ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายพินัย แก้วจันทร์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
72/3 หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณพินัย
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- การจัดการไร่นาสวนผสม
- การขยายพันธุ์ต้นส้มแขกและพืชอื่น ๆ
- การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
- การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกและบ่อซีเมนต์
- การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
- การผลิตปุ๋ยหมักและการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัชพืช
- การทำสารกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรท้องถิ่น

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -