ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายพินัย แก้วจันทร์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
72/3 หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณพินัย
08-1388-5161
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นายพินัยจบการศึกษาจากแผนกช่างกลโลหะ ในปี 2520 และได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานโดยเป็นลูกจ้างของกรมชลประทานต่อมาได้โอนย้ายไปทำงานในกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม และทำงานในเทศบาลนครยะลา ซึ่งรวมระยะเวลาในการทำงานเป็นเวลา 18 ปี ก่อนที่นำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยเริ่มจากในปี 2539 ได้ซื้อที่ดิน 1 แปลง ขนาด 3 ไร่ ซึ่งเป็นที่นาในขณะที่ทำงานที่เทศบาลนครยะลา เพื่อวางแผนจัดทำไร่นาสวนผสม จนได้รับนามว่า “คนบ้าแห่งบ้านยุโป” เนื่องจากในขณะนั้นทุกพื้นที่ของบ้านยุโปจะเป็นที่นาทุกผืน มีเพียงนายพินัยที่เป็นผู้ริเริ่มพลิกผืนนาเป็นการทำไร่นาสวนผสม โดยได้รับแนวคิดจากบิดามารดาของตนซึ่งสามารถเลี้ยงดูบุตรได้ถึง 6 คน จากการทำนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงเป็นแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้