ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญเป็ง จันต๊ะภา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
45 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณบุญเป็ง
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น - ไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ - การผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการใช้สารเคมี - การพัฒนาดินและพืชด้วยฮอร์โมนสมุนไพร - ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลาในนาข้าวการเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก - การเลี้ยงผึ้งในตู้และในล้อรถยนต์

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้