ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญเป็ง จันต๊ะภา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
45 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณบุญเป็ง
08-9559-2171
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นายบุญเป็ง จันต๊ะภา ผ่านการศึกษาระดับนักธรรมโท และได้ไปทำงานที่บรูไนอยู่ 2 ปี เหลือเงินเก็บเพียง 2,300 บาท จึงทำให้ตระหนักและสำนึกถึงแผ่นดินบ้านเกิดและเศรษฐกิจพอเพียง และได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาในปี 2529 โดยเริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ปัจจุบันมีที่ดินทั้งหมด 23 ไร่ เดิมเริ่มจากการทำนาอย่างเดียวทำให้มีหนี้สิน ยิ่งทำยิ่งจน ยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้น จึงเริ่มหันมาทำเกษตรผสมผสาน โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงปลานิล ปลาดุกในนาข้าว เลี้ยงไก่ สุกร กระบือ ปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผล ในระยะแรกนายบุญเป็ง ให้ความสนใจด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมาก จึงได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยเคยได้รับการอบรมหลักสูตรทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และนอกพื้นที่ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น นายบุญเป็งเป็นผู้มีความขยัน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและออมเงิน โดยมีแนวคิดว่า “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” พร้อมกับเป็นผู้ใฝ่รู้ โดยมองว่าการเรียนรู้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตไม่มีวันหมด พร้อมกับดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมดุล

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้