ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนปลาโหล/นายปรีชา หาแก่น
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
163 หมู่ที่ 5 บ้านโพนปลาไหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนปลาโหล/นายปรีชา หาแก่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 33 ไร่ รายได้222,980 บาท/ปี
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์089-2785939

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้