นายบันเทิง งามบุญช่วย

 • จังหวัดสระแก้ว

ร.ต.ลาวา กิจพงษ์

 • จังหวัดตราด

นพค.11

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นพค.12

 • จังหวัดสระแก้ว

นายยืนยง เหมือนปอง

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นพค.14

 • จังหวัดตราด

นพค.46

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นพค.44

 • จังหวัดปัตตานี

กสข.สทพ.นทพ

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

นกส.4 สทพ.นทพ.

 • จังหวัดชุมพร

นพค.42

 • จังหวัดยะลา

นพค.45

 • จังหวัดสตูล

นพค.43

 • จังหวัดพัทลุง

นพค.41

 • จังหวัดนราธิวาส

นพค.34

 • จังหวัดพิษณุโลก

นพค.53

 • จังหวัดศรีสะเกษ

นพค.51

 • จังหวัดอำนาจเจริญ

นพค.55

 • จังหวัดชัยภูมิ

นพค.54

 • จังหวัดสุรินทร์
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 46 แห่ง)