นพค.12

 • จังหวัดสระแก้ว

นกส.1

 • จังหวัดสระแก้ว

นพค.52

 • จังหวัดบุรีรัมย์

นพค.13

 • จังหวัดเพชรบุรี

นพค.41

 • จังหวัดนราธิวาส

นพค.25

 • จังหวัดหนองคาย

นพค.56

 • จังหวัดอุบลราชธานี

นพค.14

 • จังหวัดตราด

นพค.16

 • จังหวัดเพชรบูรณ์

นพค.24

 • จังหวัดมุกดาหาร

นพค.33

 • จังหวัดตาก

นพค.23

 • จังหวัดเลย

นกส.2

 • จังหวัดสกลนคร

นพค.15

 • จังหวัดอุทัยธานี

นพค.44

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

นพค.26

 • จังหวัดสกลนคร

นกส.3

 • จังหวัดตาก
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 37 แห่ง)