กกส.

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นพค.32

 • จังหวัดเชียงใหม่

นพค.35

 • จังหวัดเชียงราย

นกส.5

 • จังหวัดสุรินทร์

นพค.22

 • จังหวัดนครพนม

นพค.36

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วส.914 สนภ.3 นทพ.

 • จังหวัดเชียงราย

ช.พัฒนา สนภ.3

 • จังหวัดเชียงใหม่

นพค.31

 • จังหวัดน่าน

นกส.4

 • จังหวัดชุมพร

นพค.21

 • จังหวัดอุดรธานี

นพค.52

 • จังหวัดบุรีรัมย์

วส.921 สนภ.5

 • จังหวัดเพชรบูรณ์

นพค.13

 • จังหวัดเพชรบุรี

นพศ.นทพ.

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นพค.25

 • จังหวัดหนองคาย

นพค.56

 • จังหวัดอุบลราชธานี

สนภ.1

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

นพค.16

 • จังหวัดเพชรบูรณ์

นพค.24

 • จังหวัดมุกดาหาร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 46 แห่ง)