นพค.33

  • จังหวัดตาก

นพค.23

  • จังหวัดเลย

นกส.2

  • จังหวัดสกลนคร

นพค.15

  • จังหวัดอุทัยธานี

นพค.26

  • จังหวัดสกลนคร

นกส.3

  • จังหวัดตาก
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 46 แห่ง)