ศอน.บก.ตชด.ภาค 3

  • จังหวัดเชียงใหม่

ศอน.บก.ตชด.ภาค 2

  • จังหวัดขอนแก่น

ศอน.บก.ตชด.ภาค 1

  • จังหวัดกาญจนบุรี

ศอน.บก.ตชด.ภาค4

  • จังหวัดสงขลา
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง)