นาย ไพบูลย์ กันทะใจ

  • จังหวัดเชียงราย

นาย ประสาน พรมใจ

  • จังหวัดตาก

นาง หรรษา ฤดีหรรษา

  • จังหวัดกาญจนบุรี

นาย สุรจิตร ยังพะกูล

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาย บรรเทิง พุ่มจันทร์

  • จังหวัดอุบลราชธานี

นาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาย สุรัตน์ สังฆวดี

  • จังหวัดเชียงราย

พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาย มาลี เทพยารัตน์

  • จังหวัดเชียงราย

นาย สัมพันธ์ มหาวันแจ่ม

  • จังหวัดเชียงราย
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง)