บ้านนาย ไพบูลย์ กันทะใจ

  • จังหวัดเชียงราย

นายประสาน พรมใจ

  • จังหวัดตาก

บ้านนาย สุรจิตร ยังพะกูล

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านนาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านนาย สุรัตน์ สังฆวดี

  • จังหวัดเชียงราย

บ้าน พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านนาย มาลี เทพยรัตย์

  • จังหวัดเชียงราย

นาง หรรษา ฤดีหรรษา

  • จังหวัดกาญจนบุรี

นายบรรเทิง พุ่มจันทร์

  • จังหวัดอุบลราชธานี
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง)