นายอิ่นคำ วิชา

 • จังหวัดเชียงราย

นางเตียม แสงหล้า

 • จังหวัดพะเยา

นายสมควร ไชยรัตน์

 • จังหวัดอุบลราชธานี

นายมงคล พันสุวรรณกุล

 • จังหวัดกาฬสินธุ์

นายเขียน หาญประทุม

 • จังหวัดอุดรธานี

นายอรรถพล เสียมกำปัง

 • จังหวัดนครราชสีมา

นายสมบูรณ์ นาไพรวัลย์

 • จังหวัดนครสวรรค์

นางรำพึง อินทร์สำราญ

 • จังหวัดสุรินทร์

นายแก้ว จันทะพิม

 • จังหวัดพะเยา

นายเรวัตร นาคหอม

 • จังหวัดพิษณุโลก

นางนุกูล ปริบาล

 • จังหวัดอุบลราชธานี

นายทวี เสนาพรม

 • จังหวัดยโสธร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 13 แห่ง)