นางอำนวย ยอดคำปา

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางศรีแก้ว นิประพันธ์

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางวีรา จินะใจ

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางราตรี สุนันทศิลป์

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางมาลัย ญาติฝูง

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางเพียรทอง พรมคำทิพย์

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางนงนุช พันธุราษฎร์

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางดาวเรือง เจริญทรัพย์

  • จังหวัดเชียงใหม่

นางทัศนีย์ พวกอินแสง

  • จังหวัดเชียงใหม่

นายช้วน บัวสด

  • จังหวัดเพชรบุรี
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 111 แห่ง)