นายบุญเลิศ บัวโรย

  • จังหวัดเพชรบุรี

นายสว่าง พันธ์วงศ์

  • จังหวัดเพชรบุรี

นายเชิด เหมือนจันทร์

  • จังหวัดเพชรบุรี

นายจรูญ นวลพลอย

  • จังหวัดเพชรบุรี

นายสำรอง แตงพลับ

  • จังหวัดเพชรบุรี

นายอุ๋ย นวลนิ่ม

  • จังหวัดเพชรบุรี

นายสำราญ ศาสตร์เสงี่ยม

  • จังหวัดเพชรบุรี

จ่าเอกเขียน สร้อยสม

  • จังหวัดเพชรบุรี

นายหนูปอน คุณปัญญา

  • จังหวัดสกลนคร

นายนภดล วงศ์ษาภา

  • จังหวัดสกลนคร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 111 แห่ง)