นางอารีย์ ยินดี

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายบุญเลิศ บัวโรย

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายสว่าง พันธ์วงศ์

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายเชิด เหมือนจันทร์

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายจรูญ นวลพลอย

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายสำรอง แตงพลับ

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายอุ๋ย นวลนิ่ม

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายสำราญ ศาสตร์เสงี่ยม

 • จังหวัดเพชรบุรี

จ่าเอกเขียน สร้อยสม

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายหนูปอน คุณปัญญา

 • จังหวัดสกลนคร

นายนภดล วงศ์ษาภา

 • จังหวัดสกลนคร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 111 แห่ง)