นายปรีชา เหมกรณ์

 • กรุงเทพมหานคร

นายประมาณ ประสงค์สันติ

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นายบุญเป็ง จันต๊ะภา

 • จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านบางโรง

 • จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนบ้านท่าเรือ

 • จังหวัดนครพนม

ชุมชนบ้านดอกบัว

 • จังหวัดพะเยา

บจก.บาธรูม ดีไซน์

 • จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนบางรักน้อย

 • จังหวัดนนทบุรี

บมจ. บางจากปิโตรเลียม

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายทวี ประหา

 • จังหวัดมุกดาหาร

นายณรงค์ บัวสี

 • กรุงเทพมหานคร

บจก.ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

 • จังหวัดสุพรรณบุรี

นายจันทร์ที ประทุมภา

 • จังหวัดนครราชสีมา
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)