เทศบาลตำบลปลายพระยา

 • จังหวัดกระบี่

นายสมพงษ์ พรผล

 • จังหวัดพังงา

ชุมชนเพชราวุธ พัน2

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ บัวสี

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางพิมพ์ โถตันคำ

 • จังหวัดสกลนคร

นายสุนัน เผ้าหอม

 • จังหวัดขอนแก่น

นายทวี ประหา

 • จังหวัดมุกดาหาร

ชุมชนบ้านท่าเรือ

 • จังหวัดนครพนม

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

 • จังหวัดอุดรธานี

นายจันทร์ที ประทุมภา

 • จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนบ้านบางโรง

 • จังหวัดภูเก็ต

บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง

 • จังหวัดมหาสารคาม
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)