กลุ่มข้าวคุณธรรม

 • จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลปลายพระยา

 • จังหวัดกระบี่

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายวินัย สุวรรณไตร

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

บจก.บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา

 • จังหวัดปทุมธานี

นายสำรอง แตงพลับ

 • จังหวัดเพชรบุรี

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

 • จังหวัดอุดรธานี

ชุมชนบ้านดอกบัว

 • จังหวัดพะเยา

นายยวง เขียวนิล

 • จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนบ้านบางโรง

 • จังหวัดภูเก็ต

นายบุญเป็ง จันต๊ะภา

 • จังหวัดเชียงราย

บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง

 • จังหวัดมหาสารคาม

นายสุนัน เผ้าหอม

 • จังหวัดขอนแก่น

นางพิมพ์ โถตันคำ

 • จังหวัดสกลนคร

นายจันทร์ที ประทุมภา

 • จังหวัดนครราชสีมา
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)