นายบุญเป็ง จันต๊ะภา

 • จังหวัดเชียงราย

นายสมมาตร บุญฤทธิ์

 • จังหวัดกำแพงเพชร

นายผล มีศรี

 • จังหวัดพะเยา

นายสุพจน์ โคมณี

 • จังหวัดนครสวรรค์

ชุมชนบ้านดอกบัว

 • จังหวัดพะเยา

บจก.ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

 • จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประมาณ ประสงค์สันติ

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นายปรีชา เหมกรณ์

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายยวง เขียวนิล

 • จังหวัดนนทบุรี

นายสำรอง แตงพลับ

 • จังหวัดเพชรบุรี

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

 • จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนเพชราวุธ พัน2

 • กรุงเทพมหานคร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)