ชุมชนบ้านบางโรง

 • จังหวัดภูเก็ต

นายสมชาย นิลอนันต์

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บจก.พรทิพย์ ภูเก็ต

 • จังหวัดภูเก็ต

นายบุญเป็ง จันต๊ะภา

 • จังหวัดเชียงราย

นายสมมาตร บุญฤทธิ์

 • จังหวัดกำแพงเพชร

นายผล มีศรี

 • จังหวัดพะเยา

นายสุพจน์ โคมณี

 • จังหวัดนครสวรรค์

บจก.ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

 • จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประมาณ ประสงค์สันติ

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นายปรีชา เหมกรณ์

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายยวง เขียวนิล

 • จังหวัดนนทบุรี
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)