บจก.บาธรูม ดีไซน์

  • จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนบางรักน้อย

  • จังหวัดนนทบุรี

บมจ. บางจากปิโตรเลียม

  • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ บัวสี

  • กรุงเทพมหานคร

กรมราชทัณฑ์

  • จังหวัดนนทบุรี

นายวินัย สุวรรณไตร

  • จังหวัดฉะเชิงเทรา
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)