โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

รายละเอียดพระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ปัจจุบันมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กะเหรี่ยง มูเซอ และลีซอ เข้าร่วมโครงการ 41 ครอบครัว 160 คน ซึ่งได้รับการส่งเสริมกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ โดยมีการจัดที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ และกางเนท์พักแรม รวมถึงกิจกรรมขี่จักรยานเสือภูเขา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ ด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล สุกรลูกผสมพันธุ์เหมยซาน ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ รวมทั้งอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ทำให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีน และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้หลักด้วย ในด้านงานส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการปลูกพืชอาหารเพื่อการบริโภคตลอดปี และจัดทำแปลงพืชอาหารสำรองเพื่อใช้บริโภคในยามขาดแคลน รวมทั้งรวมกลุ่มปลูกพืชผักสร้างรายได้เป็นผลผลิตโครงการตามพระราชดำริ ตลอดจนอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร ด้านการปลูกข้าว ยังได้ผลผลิตไม่เพียงพอสำหรับการบริโภค เนื่องจากประสบปัญหาฝูงนกจิกเสียหาย จึงต้องส่งเสริมให้ราษฎรเพิ่มความเอาใจใส่และระมัดระวังดูแลนาข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ส่วนราชการจะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อส่งเสริมการทำนาปรัง จะได้มีข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภคต่อไป รวมทั้งส่งเสริมการขยายการเพาะและการแปรรูปเห็ดหัวลิงด้วย

วันที่พระราชทาน

29 มกราคม 2547

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -