โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ขุดลอกคลองอู่ตะเภาแยก 1)

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ตั้ง

จังหวัดสงขลา

เรื่องเดิม

ขุดลอกคลองธรรมชาติ ความยาว 2860 กิโลเมตร

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
- - - - -

ผลการดำเนินงานในภาพรวม


-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8348

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2531