โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

บ้านไอร์บือแต ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา

ส่งเสริมการเลี้ยวแพะนม
สนับสนุนอาชีพให้แก่ราษฎร และเพิ่มรายได้

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8846

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2557