พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นา
พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นา

: โครงการแก้มลิงกุดไผทพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ความตอนหนึ่งสรุปว่า ให้พิจารณาขุดลอกลำห้วยกุดไผท ซึ่งเป็นลำห้วยที่ไหลลง
อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก เพื่อเก็บน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งให้แก่ราษฎรในโครงการ
เพื่อนช่วยเพื่อนและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายวิเชียร บริบาล กำนันตำบลระแงง เป็นผู้ให้ข้อมูลแหล่งน้ำที่มีความต้องการจะพัฒนาต่อไปด้วย

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกห้วยลำพอก ประมาณ 4 กิโลเมตร ปริมาณดินขุด 239,800 ลูกบาศก์เมตร มีความยาวตามลำน้ำ 1,200 เมตร พร้อมก่อสร้างคันดินโดยรอบ อาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารประกอบอื่น ๆ เพื่อให้เป็นแก้มลิงสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้ราษฎรได้ใช้ทำการเกษตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560