ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านโพธิ์ศรี
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
หมู่ที่ 12 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายเฉลา นิลวรรณ
-
-
ผู้ประสานงาน
นายเฉลา นิลวรรณ
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

        หมู่บ้านโพธิ์ศรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นหมู่บ้านชาวไทยพวน ที่อพยพจากเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาอยู่ที่แห่งนี้ และชาวบ้านก็ยังคงดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเองมายาวนานกว่า 200 ปีไม่เคยเปลี่ยน ชาวบ้านโพธิ์ศรีนิยมทำอาชีพหัตถกรรมจักสาน จนเป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ใครหลายๆ คน หมู่บ้านโพธิ์ศรีถือเป็น Unseen Thailand เพราะเป็นวิถีชาวบ้านที่นักท่องเที่ยวน้อยคนนักจะเข้าถึง

        ถึงจะสมบูรณ์ แต่กาลต่อมา มันก็เปลี่ยนไปแล้ว จากที่ประกอบอาชีพทำนากันเป็นหลัก จะมีอาชีพอื่นๆ ให้เห็นบ้าง เช่น จักรสาน ทำขนม แต่ก็เป็นอาชีพยามว่างเว้นจากการทำนาไร่สวน แต่กาลเวลาที่ผันเปลี่ยน ก็ทำให้ที่นี่เผชิญหน้ากับการผันผวนของดินฟ้าอากาศ อันเป็นที่พึ่งพาของเกษตรน้ำฟ้าน้ำฝนอย่างคนบ้านโพธิ์ศรี เมื่อข้าวต้องเจอกับภัยฟ้าฝนลมแล้ง และแมลงรบกวน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2549-2550 ..นาถึงกับล่ม!

        คิดใหม่ ทำใหม่ด้วยวิถีเรียบง่ายแบบชาวไทยพวน ถึงนาจะล่ม แต่ก็ยังดำรงชีวิตกันไปภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมครั้งแต่บรรพชน แต่สิ่งหนึ่งที่มองและรู้สึกว่าต้องทำกันแล้ว คือ การปฏิวัติระบบการทำนาเสียใหม่ 
1. ริเริ่มกระบวนการเรียนรู้การทำนาเสียใหม่ ในกิจกรรม โรงเรียนชาวนา
2. รณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุน และบำรุงดิน
3. สร้างภูมิคุ้มกันสำรองด้วยการปลูกผักสวนครัว

        ที่นี่ หัวใจหลักคือ ผู้นำ!กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ คำกล่าวแบบนี้มีให้เห็นอยู่หลายที่ และที่นี่ก็ดูจะเป็นปัจจัยสำคัญ ด้วยตั้งแต่สมัยอดีต ชุมชนไทยพวน พลัดบ้านต่างเมืองมา การรักพวกพ้องและสามัคคี เป็นเครื่องมือที่นำพาให้อยู่รอดปลอดภัย และการเชื่อมั่นและวางใจในผู้นำของตนเอง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตกทอดกันมาถึงปัจจุบัน การหนุนเสริมผลักดันของผู้นำ กรรมการศูนย์เรียนรู้ มีบทบาทสำคัญมากในการพลิกแนวทางการดำรงชีวิต ทั้งการประกอบอาชีพ และการจัดการระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ เช่น รวบรวมและเผยแพร่เทคโนโลยีการทำนาข้าว และการทำบัญชีครัวเรือน ที่พูดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชิน นั่นทำให้เห็นถึงการร่วมมือประสานทั้ง 3 ส่วน โดยมีผู้นำเป็นปัจจัยสำเร็จหลัก

        อนาคตต่อไปในภายหน้าของไทยพวนบ้านโพธิ์ศรี แม้ภาวะปัจจุบัน ความเป็นอยู่ด้านปากท้อง เศรษฐกิจรายได้ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของบ้านโพธิ์ศรี จะอยู่ในระดับน่าพอใจ ไม่ว่าจะการันตีด้วยตาเปล่าในยามมองเห็น หรือโดยรางวัลโครงการต่างๆ แต่การพัฒนาต่อยอด คือสิ่งอันจำเป็น ทั้งงานพิพิธภัณฑ์ชุมชน และระบบบ้านโฮมสเตย์ ยังเป็นกลไกที่ทำให้วัฒนธรรมไทยพวนจะได้เป็นที่รู้จักและสืบทอดต่อลูกหลานรุ่นต่อไป ยังเป็นงานที่ท้าทายของชุมชน
เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้