ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บจก.บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดกลาง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่18/3 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
ผู้ประสานงาน
คุณรณชัย / คุณปิยะชัย
kae_konlai@hotmail.com
02-683-7322-3
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

บาธรูมฯ มีการดำเนินงานต่างๆ อย่างบูรณาการจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันผลกระทบจากภายนอกในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ใช้หลักการบริหารจัดการผสมผสานกับหลักศาสนา โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านจิตใจและคุณธรรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จนธุรกิจสามารถผลิตและสร้างแบรนด์ จนสามารถขยายตลาดและแข่งขันได้ระดับโลกโดยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าในห้องน้ำ 1 ใน 5 ของโลก ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ เช่น โครงการสานฝันเด็กด้อยโอกาสให้ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ จัดทำโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นธรรมโดยให้ทุนการศึกษากับบุตรของพนักงาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้