ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลช่อง
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
3 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางสาวขวัญชนก ช่วยชนะ
-
-
ผู้ประสานงาน
นางสาวขวัญชนก ช่วยชนะ
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -