ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ทำสวนบ้านถ้ำ จำกัด
ด้าน/ประเภท/ชนิด
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คุณอินทวน เครือบุญ เลขที่ 309 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ผู้ประสานงาน
คุณอินทวน (ประธานกลุ่ม)
08-8776-8988
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 เป็นกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (พ.ศ. 2547) มีสมาชิก 139 ราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 60 ราย ที่เหลือทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีอาคารสำนักงานและที่ดินเป็นของกลุ่ม รวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวกล้องอินทรีย์ ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราต่ำ ช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ มีการบริหารกลุ่ม ครบถ้วนทั้ง 5 ก ได้แก่ กรรมการ กิจกรรม กองทุน กติกา การจัดการ มีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครบถ้วน มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกร ดีเด่นระดับประเทศโนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา ปี 2551

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้