ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นางพิมพ์ โถตันคำ
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
เลขที่ 93 หมู่ที่ 19 บ้านนาขาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ผู้ประสานงาน
คุณศิริพร
08-9024-9698
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

หลังจากได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำเกษตรผสมผสาน เริ่มทำการเกษตรผสมผสานบนที่นาเดิมที่มีจำนวน 21 ไร่ โดยทำการปรับที่นาให้มีคันคูกว้างขึ้นพอที่จะปลูกผักสวนครัวต่างๆ ทั้งผลไม้และไม้ยืนต้น ทั้งพืชที่มีอายุสั้นและพืชที่มีอายุยาวกล่าวคือ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก การใช้ปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัวจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำขึ้นเองทั้งหมด สามารถหารายได้ตลอดทั้งปีจากการขายปลา และพืชผักสวนครัวต่างๆ หลังจากทำการเกษตรผสมผสานได้ผลดี ได้แบ่งปันความรู้แนวคิดการพึ่งตนเองไปยังญาติพี่น้อง ได้ขยายแนวความคิดเป็นแบบอย่างของชุมชน โดยหวังให้ชุมชนที่อยู่และชุมชนรอบข้างใกล้เคียงมีข้าว มีปลากินอย่างสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้