ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายวินัย สุวรรณไตร
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
เลขที่ 57 หมู่ที่ 8 บ้านหลุมมะขาม ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ผู้ประสานงาน
คุณวินัย
08-7903-0912
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เริ่มดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตั้งอต่ปี 2534 เนื่องจากนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกรรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งผลให้นายวินัยเริ่มจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และพบปัญหา คือ ภารหนี้สินเพราะเน้นการผลิตเพื่อจำหน่าย และในปี 2542 ได้มีเหตุการณ์ทำให้พลิกพลันชีวิตครอบครัว เมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้วนเกษตรจากผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และเครือข่ายผู้นำชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต้องรู้จักตัวเอง รู้ปัญหาตัวเอง เพราะปัญญาตัวเองก็คือปัญญาชุมชน เพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ ลดการซื้อสินค้าจากภายนอก นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า พืช/ป่าทุกชนิดที่ปลูกตั้งแต่พืชที่เป็นหัวอยู่ใต้ดินจนถึงพืชที่สูงชะลูด พื้นที่ใช้ทำวนเกษตรปลูกตั้งแต่พืชชั้นล่าง พืชชั้นกลาง พืชชั้นสูง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -