ศูนย์เรียนรู้ ทร.
ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน
ทร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2540
รางวัล
รางวัลโล่พระราชทาน การประกวดพัฒนารณณงค์การใช้หญ้าแฝก /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทศนย์การเรียนรู้หน่วยทหารหรือตำรวจ จากศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
160/4 หมู่ 5 - - - อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาวาโท สามารถ อาลอ
08 9402 5880
-
ผู้ประสานงาน
นาวาโท ธนิต ชื่นเสมอ
08 0626 7678
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา กองทัพเรือได้จัดทำโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงมอบหมายให้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ก่อต้ังศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ แก่กำลังพลของกองทัพเรือ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
๑. กองทัพเรือ แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มี รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ เป็นกรรมการ
๒. คณะกรรมการตามข้อ ๑ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยให้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นรองประธาน และรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่เป็นกรรมการ
๓. ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ เสนอโครงการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้่าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช พร้อมกับเสนอแผนและงบประมาณในการดำเนินการและแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการโดยให้ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ (ขณะน้ัน) เป็นประธานฯ
โครงการเริ่มดำเนินการ ต้ังแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดย พลเรือเอก สถิรพันธ์ุ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ขณะนั้นเป็นประธานฯ

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่
เป็นโครงการแรกที่ดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ ๙.๙ ไร่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่
โดยการแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ได้แก่ สระน้ำ นาข้าว แปลงพืชผัก บ้านที่อยู่อาศัย และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม มีรายได้ที่ชัดเจนเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหากเกษตรกรนำไปปรับใช้จะให้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่เดือนร้อน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกร ภายในโครงการมีกิจกรรมที่ผู้ศึกษาดูงานสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ ดังนี้
๑. กิจกรรมจักรยานปั่นน้ำประหยัดพลังงาน
๒. กิจกรรมการเผาถ่าน
๓. การปศุสัตว์
๔. กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกสร้างบ้านดิน
๕. กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน
๖. การทำสวนครัวลอยน้ำ
๗. การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์

โครงการวนเกษตรพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

โครงการวิถีควายไทย

โครงการหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -