ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านคลองแขยด
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายถวิล เสียงแจ๋ว
0850756131
-
ผู้ประสานงาน
นายถวิล เสียงแจ๋ว
0850756131
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด


        ชาวบ้านจำนวนหนึ่งอพยพย้ายถิ่นมาจากปากคลองบางหลวง ตั้งรกรากทำมาหากินที่หมู่บ้านคลองบางแขยด หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ซึ่งเดิมมีชื่อ บ้านคูตัน เมื่ออดีตได้มีการขุดลอกคลองเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ในการเพาะปลูก แต่เนื่องจากสมัยนั้นบริเวณดังกล่าวมีสภาพแห้งแล้ง แรงงานที่มาขุดคลองต้องเจ็บป่วยล้มตายเพราะขาดน้ำ จึงขุดคลองไม่ตลอด เขาจึงเรียกว่า บ้านคูตัน ในยุคต่อมาจึงได้มีการสนับสนุนให้มีการขุดคลองต่อจนทะลุถึงคลองลากค้อน จึงเปลี่ยนชื่อจาก บ้านคูตัน เป็น บ้านคลองแขยด

        การจัดทำแผนชุมชน เนื่องจาก ชุมชนบ้านคลองแขยดและชุมชนใกล้เคียงเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนงานการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีการจัดทำแผนชุมชนในภาพรวมของตำบลบ่อเงิน โดยถือใช้ร่วมกันของคนในตำบล ทั้งด้านแผนยุทธศาสตร์ ระเบียบและข้อบังคับของชุมชนซึ่งถือใช้ร่วมกันจนถึงปัจจุบัน

        งานที่ประจักษ์และผลที่ปรากฏ  หลากหลายกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จึงถูกกำหนดขึ้นและลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์แห้งผง การทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำ การทำฮอร์โมนไข่ การทำสารไล่แมลงสูตรสมุนไพร การทำน้ำส้มควันไม้การทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่จากถ่านไม้ไผ่ การทำสบู่จากผิวมะกรูด การทำข้าวกล้องพันธุ์ปทุมธานี 1 การทำเครื่องจักสานจากพลาสติก เมื่อผลจากการดำเนินงานตามที่ออกแบบมาเริ่มเกิดผล คุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนดีขึ้น จึงเริ่มเป็นที่ยอมรับ ที่นี่จึงเป็นศูนย์เปิดรับแขกผู้มาเยือนเพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ล้วนเกิดมาจากความคิดริเริ่ม ด้วยแนวคิดในการจัดระบบวิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมหลากหลาย เกื้อกูลตามฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา โดยการใช้ของเหลือใช้ใกล้ตัว มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนโดยรวมจากการจัดระบบสวัสดิการที่ดีสำหรับสมาชิกและชุมชน และกลุ่มยังมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่หยุดนิ่ง สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ทางการเกษตร

        ความสามารถในการบริหารและการจัดการ ดำเนินงานอย่างมีแผน แผนการดำเนินการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักน้ำ และแผนการดำเนินงานและกิจกรรมมีการประสานแผนกับหน่วยงานภาคี เพื่อประสานความร่วมมือสานเสริมซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

        ด้านทรัพยากรและการเงิน มีการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่มาของเงินทุน ระดมหุ้นจากสมาชิก และผลกำไรที่ได้หักไว้เข้ากลุ่มเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของกลุ่ม มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด  เป้าหมายป้ายต่อไป อยากจะจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเติมเต็มกัน รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยเน้นการถ่ายทอดให้ชุมชนสามารถนำไปดำเนินการได้จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้มาเรียนรู้
เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้