ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน
รูประหว่างการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้
ภาพถ่ายมุมสูง ศูนย์การเรียนรู้ นพค.42 สนภ.4 นทพ.
นพค.42
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
98 บ้านลีตอ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.42
0846474444
072299429
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.42
0644186475
072299429

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -