ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ
087-821-3544
-
ผู้ประสานงาน
นาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ
087-821-3544
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

มีฐานการเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การเลี้ยงแพะ
- การเลี้ยงเป็ดไข่, ไก่ไข่, เป็ด, หมูขุน
- การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การผลิตแก๊สชีวภาพ
ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในแหล่งชุมชน ผลจากการติดตาม ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลของแหล่ง เรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดกิจกรรมด้านปศุสัตว์ให้ได้อย่างยั่งยืน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้