ศูนย์เรียนรู้ ทร.
หมู่บ้านซับตารี หมู่บ้านชายแดนไทย - กัมพูชา
หน่วยงาน
ทร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ ๔ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
บ้านซับตารี หมู่ 2 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายนันทะ สวัสดิ์พงษ์
08 00631 3444
-
ผู้ประสานงาน
ร.อ.รังสิต สิงห์แก้ว
039 321931
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
หมู่บ้านซับตารี หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ใหญ่บ้าน นานันทะ สัวสดิ์พงษ์ หมู่บ้านมีจำนวนประชากร ๑,๑๗๖ คน ชาย ๕๖๖ คน หญิง ๖๑๐ คน ๓๗๕ ครัวเรือน โดยเฉลี่ยสมาชิก/ครอบครัว ประมาณ ๓-๕ คน ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ราษฎร์ในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.อุดมเดช และ อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี นับถือศาสนาพุทธ
๑. รูปแบบในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ กลุ่ม ในการกำกับดูแลและคอยประสานงานหัวหน้าครัวเรือนของแต่ละกลุ่มในการและมีคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของหมู่บ้าน เช่น
- กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินในชุมชน
- กิจกรรมผลิตน้ำดื่มชุมชนซับตารี
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- กลุ่มร้านค้าชุมชน
- กลุ่มกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กลุ่มโรงงานสีข้าวชุมชน
๒. กิจกรรมที่โดดเด่นและสำคัญของหมู่บ้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -