ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.45
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2550
รางวัล
169 หมู่2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.45
mdu45snp4@gmail.com
0878292626
074750985
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.45
0653519659
074750985

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ประวัติและการดำเนินการที่ผ่านมา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน เป็นศูนย์การเรียนรู้
ภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๔
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพื้นที่ จำนวน ๒๑ ไร่ เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างของกิจกรรมที่จะนำพาไปสู่ความพอเพียง สนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จนสามารถทำให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการลดรายจ่าย ในครัวเรือน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ประกอบด้วย 4 ส่วน หลักๆดังนี้
1. พื้นที่ส่วนกลาง อาคารฝึกอบรม นพช.นพค.45 สนภ.4 นทพ.
2. พื้นที่ฐานการเรียนรู้ มี 5 ฐานการเรียนรู้หลัก
3. พื้นที่ดำเนินการ ๑ ไร่พอเพียง มี 7 กิจกรรม
4. พื้นที่การตลาด สถานที่จำหน่ายผลผลิต นพค.45 สนภ.4 นทพ.

ฐานการเรียนรู้มีทั้งหมดดังนี้
ฐานที่ 1 : สถานีหญ้าแฝก
ฐานที่ 2 : สถานีขยายพันธุ์พืช
ฐานที่ 3 : สถานีการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
ฐานที่ 4 : สถานีการเพาะเห็ดนางฟ้า
ฐานที่ 5 : สถานีเพาะพันธุ์ปลา

ประวัติฐานการเรียนรู้ 


ฐานการเรียนรู้มีทั้งหมดดังนี้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -