ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แปลงผักสวนครัว
เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ดง
กศน.ตำบลแม่ดง
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
หมู่ 4 ควนกาแม ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.วาฮีดา การียา
waheedakareeya@gmail.com
0861243410
-
0861243410
ผู้ประสานงาน
นางสาวรอดียะห์ สาแลบิง
Rodiyah985@gmail.com
0879675904
-
rody.1985

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้าน การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา และการเพาะเห็ด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้