ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย
ด้าน/ประเภท/ชนิด
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณคำพันธ์ เหล่าวงษ์ เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ประสานงาน
คุณคำพันธ์ (ประธานกลุ่ม)
06-1582-2235
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ในปี 2550 ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในอำเภอกันทรวิชัย เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นการแปรรูปข้าว เพื่อกำหนดราคาและขายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จากนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดมหาสารคาม และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้