ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายแสนหมั้น อินทรไชยา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณแสนหมั้น
luck.2527@hotmail.com
09-6659-9628
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกิดวิกฤตนาล่มจากอุทกภัยจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาทำงานรับจ้างเป็นเวลา 2 ปี เพื่อหาเงินใช้หนี้สิน เมื่อใช้หนี้สินหมดแล้วจึงกลับบ้านเกิดและเริ่มต้นทำเกษตรผสมผสาน และปรับความคิดและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวตนเองก่อน เมื่อครอบครัวมีความสุขแล้ว จึงขยายผลสู่เพื่อนบ้านและชุมชน โดยยึดหลักซื่อสัตย์ต่อตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวม รับผิดชอบร่วมกัน เห็นอกเห็นใจกัน และมีความไว้วางใจกัน อีกทั้งเป็นคนใฝ่รู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้และเผยแพร่และช่วยเหลือผู้อื่น
ครอบครัวมีความสุข มีอาหารเหลือกิน และมีเงินเก็บเพื่อใช้ยามจำเป็น นอกจากนั้น ยังเป็นผู้นำบริหารกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านถ่อนนาลับ เช่น ธนาคารชุมชน และกลุ่มสวนสมุนไพรชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านถิ่นนาลับมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้