ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  นำทางไปยังพิกัดที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายธีรโชติ รุ่งรัตนวัฒนเสรี
0810061900
-
ผู้ประสานงาน
นายธีรโชติ รุ่งรัตนวัฒนเสรี
-
0810061900

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

        ร่องรอยปัญหาที่ผ่านมา ไม่แปลกที่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายในชุมชน จะมีรากมาจากความไม่ลงตัวของหลายสิ่งหลายอย่าง ผู้คนจาก 3 ชุมชน ไม่ได้ลงเอยกันด้วยดีนักหากจะต้องมารวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ถ้านับเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง สุขภาพ เข้ามารวมด้วยแล้ว พื้นที่ที่อุดมไปด้วยเรื่องราวเหล่านี้ คงน่าสนใจไม่น้อยว่า จะก้าวต่อไปอย่างไรกัน ผู้คนและลูกหลานในวันต่อไปจะเป็นอย่างไรกัน....และบ้านดอนศาลเจ้า ก็มีภาวะแบบนั้นเช่นกัน

        แผนพัฒนาชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า มีการก้าวย่างดำเนินการ ขั้นตอน ได้แก่
            1. การก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเอง 
            2. การขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
            3. การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน

        ผลสำเร็จจากน้ำพักน้ำแรง
ความชื่นใจที่ได้ดูแลผู้คน ดูแลซึ่งกันและกัน จากความพออยู่พอกิน อาจถูกยกระดับขึ้นเป็น “ความมั่งคั่ง” ที่ไม่ได้แปลความว่า “ร่ำรวย” มั่งคั่งในความสุขและความราบรื่นในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้ปรากฏผลให้เห็นอย่างชัดเจน 3 ด้านใหญ่ๆ ดังนี้
            1. ด้านเศรษฐกิจ มีแหล่งทุนชุมชน ซึ่งก็คือ การสร้างพื้นที่ทำกินจากเงินกองทุนสหกรณ์ เพื่อให้ครอบครัวที่ยากจนได้มีผืนดินทำกิน 
            2. ด้านสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สมาชิกในชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาอาชีพ มีกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
            3. ด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบชลประทานที่ดี ทำให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้า ด้านการเกษตรค่อนข้างสูง

        ด้วยแนวทางที่ปรับประยุกต์จากทั้งฐานข้อมูล แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของผู้คนในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น วิถีชีวิตที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียงในแบบบ้านดอนศาลเจ้า หมายถึง ต้องรู้จักตัวเอง รู้จักใช้ รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผลในการดำเนินงานต่างๆ และทุกคนต้องรู้จักลดต้นทุนของทั้งตัวเองและส่วนรวมเอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้